030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersInfrastructuur

Infrastructuur

De inrichting van onze infrastructuur bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Bij de gerealiseerde infrastructurele projecten, waarvoor wij de vormgeving en de inrichtingsplannen verzorgden, zijn de volgende aspecten van belang geweest:

 • Waardering van de landschappelijke onderlegger door het vastleggen van de ruimtelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische en archeologische waarden.
 • Waardering van de stedelijke context, inspelen op bestaande verbindingen en zichtrelaties
 • Waardering van de ecologische waarden (flora en fauna)
  • behoud/herstel van ecologische verbindingen
  • compensatie en mitigerende maatregelen
  • realisatie nieuwe natuur
 • Realisatie van ruimtelijke kwaliteit, van een esthetisch verantwoord ontwerp
 • Visie op de infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren
 • Beoordeling en visie op de hindereffecten en overlast
  • lawaai, fijnstof, stank, lichthinder
  • bereikbaarheid
 • Beoordeling en visie op de grote verscheidenheid aan belevingsaspecten van:
  • autoverkeer (forenzen, beroepsverkeer, openbaar vervoer, recreatief verkeer)
  • fietsverkeer (utilitair/forenzen, de recreatieve fietser, racefietsers)
  • recreatief verkeer (fietsers, wandelaars, skaters, ruiters, kanoërs)
  • omgeving (aanwonenden, bedrijven, landbouw, natuur)
 • Creëren van draagvlak en afstemming met de belanghebbenden (stakeholders) door een goed communicatietraject en procesplanning.
 • Kennis over de technische en functionele eisen met betrekking tot het wegontwerp (C.R.O.W)
 • Een aansprekende verbeelding van het ontwerp (visualisaties, referentiebeelden)
 • Een goede detaillering en duurzaam uitgewerkte materialisatie
  • hergebruik van materialen (circulariteit)
  • beperken van milieubelasting
  • bijvoorbeeld een energie-opwekkend geluidsscherm
 • Realisatie van een integrale oplossing van ontwerp tot en met de uitvoering (kostenraming, bestek en directievoering)
 • Het geven van een beheervisie voor de korte en langere termijn ten behoeve van duurzame instandhouding en met lage kosten