030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersLandschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur

Landschappartners  is vertrouwd met de inrichting van onze omgeving in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Onze (ontwerp)uitgangspunten daarbij zijn:

 • Waardering van de landschappelijke onderlegger door het vastleggen van de ruimtelijke kwaliteiten en de cultuurhistorische en archeologische waarden
 • Waardering van de ecologische waarden (flora en fauna)
  • Behoud/herstel van ecologische verbindingen
  • compensatie en mitigerende maatregelen
  • realisatie nieuwe natuur
 • Realisatie van ruimtelijke kwaliteit, van een esthetisch verantwoord ontwerp
 • Realisatie van een uniek ontwerp dat identiteit geeft aan de plek, beleefbaar en herkenbaar
 • Visie op de grote verscheidenheid aan belevingsaspecten van de gebruikers
 • Creëren van draagvlak en afstemming met de belanghebbenden (stakeholders) door een goed communicatietraject en procesplanning
 • Procesmanagement en regievoering door interactieve samenwerking en delen van verantwoordelijkheden
 • Een aansprekende verbeelding van het ontwerp (visualisatie, referentiebeelden)
 • Een goede detaillering en duurzaam uitgewerkte materialisatie
  • hergebruik van materialen (circulariteit)
  • beperken van milieubelasting
 • Realisatie van een integrale oplossing van ontwerp tot en met de uitvoering (kostenraming, bestek en directievoering)
 • Het geven van een beheervisie voor de korte en langere termijn ten behoeve van duurzame instandhouding en met lage kosten