030-6666199
info@landschappartners.nl

nov

12

Koningsven-De Diepen, Milsbeek

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert ca. 160 ha nieuwe natuur in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Aan voet van het Reichswald worden de unieke natuurwaarden hersteld van het voormalig veengebied, waarbij het benutten van de kwel uit Reichswald een grote rol speelt. De voedselrijke

Read more

nov

2

Zonnepark De Boomgaard Wijdemeren

Het zonnepark De Boomgaard op de voormalige vuilstortlocatie aan de Loodijk in ’s Gravenland is landschappelijk ingepast. Hiertoe is een inrichtingsplan met ruimtelijke onderbouwing gemaakt en zijn onderzoeksrapportages samengesteld en voor gelegd aan de Welstandscommissie.    

aug

11

Dassenbosje, Hollandse Rading

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan,

Read more

dec

10

Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn

Read more

okt

31

Bakelse Plassen

Rondom de zandwinning in de gemeente Gemert-Bakel zijn verschillende natuurterreinen gerealiseerd ten behoeve van natuurcompensatie. Voor deze terreinen zijn beheerplannen opgesteld (door Staro), waarin streefdoelen zijn geformuleerd. Om deze streefdoelen om te zetten in concreet beheer is een natuuraannemer geselecteerd. De selectiecriteria, aanbestedingsleidraad en begeleiding van de aanbesteding is door ons verzorgd. Tijdens de uitvoering

Read more