030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersRuimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

Communicatie

Visies voor gebieden, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen en bouwplannen hebben effect op de omgeving van de mensen die daar wonen, werken, recreëren of daar op een andere manier bij betrokken zijn. Dat betekent dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Overleg met de belanghebbenden en betrokkenen, liefst vanaf de initiatieffase vinden wij essentieel voor het slagen van een project. Wij streven ernaar om samen met de opdrachtgever een communicatietraject te doorlopen, zodat belanghebbenden en betrokkenen tijdig over de planvorming geïnformeerd worden en hierop kunnen reageren. Aan hen wordt ook duidelijk gemaakt hoe de reacties verwerkt zijn in het plan.

Planologische procedures

Voor het realiseren van plannen moeten deze veelal geheel of gedeeltelijk beleidsmatig vastgesteld en vastgelegd worden. Daartoe moeten planologische procedures, zoals mogelijkheden voor inspraakreacties, doorlopen worden. Landschappartners heeft zowel inhoudelijk documenten opgesteld als management taken vervult om de planologische procedures te kunnen doorlopen. Voorbeelden zijn:

  • haalbaarheidsonderzoeken uitzetten en enkele daarvan ook uitvoeren (bijv. functiewijziging van drie agrarische bedrijven in Elspeet)
  • samenstellen van de ruimtelijke onderbouwing (bijv. stedenbouwkundige ontwikkeling Haverkamp, uitbreidingsplan in Lunteren)
  • samenstellen van het bestemmingsplan (bijv. herontwikkeling voormalige gemeentehuis Maartensdijk, bestemmingsplan Castor Veenendaal, bestemmingsplan De Ripse Schans Rijpwetering en Cuneraweg 352A Rhenen)

Welstandscommissie

Bouwplannen en vaak ook plannen voor de openbare ruimte worden op esthetische gronden getoetst door de Welstandscommissie. Deze commissie wordt in thans veelal Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Q-team genoemd. Landschappartners is op verschillende manieren betrokken geweest bij het toetsen van bouw- en vergunningaanvragen:

  • presenteren van plannen aan de Welstandscommissie
  • samenstellen van 11 gemeentelijks welstandsbeleidsnota’s
  • zitting gehad in Welstandcommissie/Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van o.a. Den Bosch (1998-2004), Arnhem (1996-1998), Putten, Ermelo, Nijkerk (2008-2010)
  • lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in BEL Combinatie (combinatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeenten Cuijk en Grave sinds 2012.Het door Landschappartners opgestelde jaarverslag 2018-2019 is in te zien via deze link.