030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersWater, natuur en recreatie

Water, natuur en recreatie

Omgaan met water is bijzondere Nederlandse eigenschap. Ontwateren, infiltreren, irrigatie en beschermen tegen wateroverlast zit in onze genen. Aan het waterbeheer koppelen vele andere functies.  Het gaat hierbij om koppeling met natuurontwikkeling, behoud historische kwaliteiten en recreatieve benutting.

Landschappartners heeft de afgelopen decennia een bijdrage geleverd aan:

  • Herstel van bronbeken, zodat het ijzerhoudend water (wijst) weer kan zorgen voor bijzondere ecologische en natuurwaarden. Maatregelen hiertoe zijn onder andere peilgestuurde drainage, omleggen en afkoppelen van beeklopen en aanleg natuurpercelen.
  • Aanpassen trajecten van afwateringkanalen naar meanderende waterlopen met vistrappen.
  • Aanleg van zandwinplassen waar zowel natuurgebieden als recreatief gebruik mogelijk gemaakt is.
  • Omvormen van agrarische grond naar natuur(compensatie)gebied, waarbij meanderende beken zorgen voor onderling verbindingen. Vloeiweiden, zwaluwwanden in de oevers en natuurvriendelijke oever dragen bij aan de natuurontwikkeling in natte gedeelten.
  • Combinatie van natuurontwikkeling met recreatieve laarzen pad en vlonders in natte gebieden.
  • Plannen voor verbreding, aanpassing en omlegging van kanalen met landschappelijke en ecologische inpassing en bescherming cultuurhistorische kwaliteiten.