Bakelse Plassen, Gemert-Bakel

Project details

Rondom de zandwinning in de gemeente Gemert-Bakel zijn verschillende natuurterreinen gerealiseerd ten behoeve van natuurcompensatie. Voor deze terreinen zijn beheerplannen opgesteld (door Staro), waarin streefdoelen zijn geformuleerd. Om deze streefdoelen om te zetten in concreet beheer is een natuuraannemer geselecteerd. De selectiecriteria, aanbestedingsleidraad en begeleiding van de aanbesteding is door ons verzorgd.

Tijdens de uitvoering van het beheer controleren wij of de doelstellingen worden gehaald door middel van het lopen van schouwrondes met de natuuraannemer. Daarnaast worden monitoringsrapporten opgesteld, waaruit blijkt wat de stand van de natuurontwikkeling is. Bij monitoring worden de aanwezige flora als de fauna geïnventariseerd en in tabellen weergegeven. Per jaar kan worden beoordeelt of de natuurwaarde gelijk blijft, stijgt of daalt.

2015-2016
De Peelhorst Zand en Grint