Dassenbosje, Hollandse Rading

Project details

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan, het inrichtingsplan en het beheerplan.

Het inrichtingsplan voorziet een natuurlijke vergroting van het  bestaande Dassenbosje en versterking van de overgang van de beboste Utrechtse Heuvelrug naar de veenpolders. Ook versterking van de lange dassenroute langs de heuvelrug was een belangrijk uitgangspunt. De inrichting en soortensamenstelling van het bosgedeelte zorgt voor een goed foerageergebied voor dassen. Het bosgedeelte heeft gedeelten die dicht beplant zijn, gedeelten met ruime plantafstanden en gedeelten (waar natte omstandigheden zijn) met natuurlijk bosopslag. De randen dragen bij aan zoomvegetatie. In de soortensamenstelling vormen de fruitbomen een belangrijk soort. Het fruit is welkom voedsel voor de dassen.

2019-2020
Rijkswaterstaat Midden-Nederland