030-6666199
info@landschappartners.nl

nov

12

Koningsven-De Diepen, Milsbeek

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert ca. 160 ha nieuwe natuur in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Aan voet van het Reichswald worden de unieke natuurwaarden hersteld van het voormalig veengebied, waarbij het benutten van de kwel uit Reichswald een grote rol speelt. De voedselrijke

Read more

dec

31

‘Waterdrager’ Beerze Reusel

Gedeelde winnende inzending  1e ronde van de 7e EO-Weijersprijsvraag: Beerze Reusel.  Onze inzending formuleert oplossingen vanuit een hydro-ecologische visie op het gehele stroomgebied. Als een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte. ‘Waterdrager’ heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip ‘beekdal’. De inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die

Read more

dec

10

Ecologische verbindingszone Esperloop

Langs de Esperloop is een strook met grond verworven met het doel deze in te richten als een ecologische verbindingszone die tevens gebruikt kan worden ‘voor een blokje om’. De Esperloop en oevers zijn zodanig ingericht dat deze geschikt zijn voor o.a. drijvende waterweegbree en als leefgebied voor de gebiedsspecifieke gewone bronlibel. Voor de kamsalamander

Read more

dec

10

Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn

Read more

dec

9

Honswijkerwaarden

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor

Read more