Zonneweide Strandeiland

In opdracht van Solaroplossing heeft Landschappartners een ontwerp gemaakt voor de eerste zonneweide in Amsterdam. De zonneweide in de nieuwbouwwijk Strandeiland is een tijdelijke invulling van een stuk grond dat later een andere functie krijgt. In het openbaar toegankelijke deel van de weide kunnen bewoners en participanten fruit oogsten van de appelbomen en bessenstruiken. Daarnaast … Lees meer

Landschapsplan Zonnig Duiven

In samenwerking met ROM3D heeft Landschappartners een landschapsplan opgesteld voor een zonnepark ten noorden van Duiven, in de komgronden van de IJssel. De locatie wordt gekenmerkt door de openheid en de langwerpige blokverkaveling. Met het ontwerp wordt de verkavelingsstructuur versterkt en blijft de openheid van het landschap behouden. De ecologische waarde wordt versterkt door de … Lees meer

Landschapsplan zonnepark, Loon op Zand

De energiecooperatie Loon op Zand (EcLoZ) heeft de wens een zonnepark te realiseren op de vloeivelden aan de Heideweg te westen van de afslag N261. Voor deze ontwikkeling heeft Landschappartners in opdracht van ROM3D een landschapsplan gemaakt. De schaal van het zonnepark (10 ha) past bij de locatie. Het oorspronkelijke vloeiveld is een grote open … Lees meer

Koningsven-De Diepen, Milsbeek

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert ca. 160 ha nieuwe natuur in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Aan voet van het Reichswald worden de unieke natuurwaarden hersteld van het voormalig veengebied, waarbij het benutten van de kwel uit Reichswald een grote rol speelt. De voedselrijke … Lees meer

Integraal Gebieds Programma, Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn … Lees meer

Groeneweg, Bunschoten

Midden in het open weidelandschap ten oosten van Bunschoten, tussen de Groeneweg en de Rengerswetering, is een nertsenbedrijf gevestigd. Het is gewenst dit bedrijf te amoveren in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Rengerswetering, Plan Zuidelijke eilanden. Met de sloop van het nertsenbedrijf is ca. 10.000 m2 gemoeid. In het kader van het Reconstructieplan … Lees meer

Zonnepark De Boomgaard, Wijdemeren

Het zonnepark De Boomgaard op de voormalige vuilstortlocatie aan de Loodijk in ’s Gravenland is landschappelijk ingepast. Hiertoe is een inrichtingsplan met ruimtelijke onderbouwing gemaakt en zijn onderzoeksrapportages samengesteld en voor gelegd aan de Welstandscommissie.

Dassenbosje, Hollandse Rading

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan, … Lees meer

Elspeet

Projectform: stedenbouwkundig/landschapsplan, bestemmingsplan, haalbaarheidsonderzoeken, inspraakprocedure voor omvorming 3 agrarische bedrijven met compensatie van 11 nieuwe woningen

Bakelse Plassen, Gemert-Bakel

Rondom de zandwinning in de gemeente Gemert-Bakel zijn verschillende natuurterreinen gerealiseerd ten behoeve van natuurcompensatie. Voor deze terreinen zijn beheerplannen opgesteld (door Staro), waarin streefdoelen zijn geformuleerd. Om deze streefdoelen om te zetten in concreet beheer is een natuuraannemer geselecteerd. De selectiecriteria, aanbestedingsleidraad en begeleiding van de aanbesteding is door ons verzorgd. Tijdens de uitvoering … Lees meer