Honswijkerwaarden, ruimte voor de Lek

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor … Lees meer

Bronherstel Geneneind, Gemert-Bakel

In de omgeving van Geneneind in de gemeente Gemert-Bakel komt van nature wijst voor. Door de agrarische activiteiten van de laatste decennia en daarbij horende watermanagement wordt de natuurlijk wijst grotendeels afgevoerd. Het wijst (ijzerhoudend kwelwater) heeft bijzondere ecologische- en natuurkwaliteiten die in de loop der tijd verdwenen zijn. Met het herstellen en benutten van … Lees meer

Natuurcompensatie en beekherstel Kaweise Loop

Circa 8 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. De verschillende natuurpercelen zijn met elkaar verbonden door de Kaweise Loop die eveneens een metamorfose heeft ondergaan. De waterloop krijgt ter plaatse van de natuurpercelen veel ruimte om te meanderen. Op het benedenloopse perceel is een vloeiweide gesitueerd, waar bij veel neerslag water tijdelijk geborgen … Lees meer

Beekherstel Snelle Loop, Milheeze

Om een uitbreiding van de zandwinning mogelijk te maken, was het (hydrologisch) noodzakelijk om de bestaande Snelle Loop om te leiden. Bij deze omleiding is de beek natuurlijker aangelegd en zijn de ecologische kansen benut. Er is ruimte gecreëerd waardoor de waterloop meer kan meanderen en ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid van het water. … Lees meer

Chaletpark Holiday, Hensbroek

In het kleinschalig agrarische landschap Opdam/Hensbroek is recreatiecentrum Holiday gesitueerd. Landschappartners heeft voor de diverse uitbreidingsplannen inrichtingsplannen gemaakt en de vergunningen geregeld. De voorzieningen zijn landschappelijk ingepast door beplanting. Langs de bestaande en nieuwe watergangen zijn natuurvriendelijke oevers ingericht. Planonderdelen zijn de (tour)camping, het huisjesterrein, centrale voorzieningen, de ontsluiting en het parkeren.

Ontwikkelingsvisie Laakzone

De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk en het Waterschap Vallei & Eem hebben de handen ineen geslagen voor de recreatieve ontwikkeling van de Laak. Vanuit Vathorst ligt er de wens om het Randmeer bereikbaar te maken voor Laaksloepen. De ontwikkelingsvisie Laakzone staat voor een breed recreatief aanbod van natuur- en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met de … Lees meer

‘Waterdrager’ inzending EO-Weijers Stichting

Gedeelde winnende inzending  1e ronde van de 7e EO-Weijersprijsvraag: Beerze Reusel.  Onze inzending formuleert oplossingen vanuit een hydro-ecologische visie op het gehele stroomgebied. Als een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte. ‘Waterdrager’ heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip ‘beekdal’. De inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die … Lees meer

Koningsven-De Diepen, Milsbeek

Het plan Koningsven-De Diepen realiseert ca. 160 ha nieuwe natuur in combinatie met een uitbreiding van de bestaande zandwinning. Daarnaast worden de mogelijkheden voor recreatief medegebruik versterkt. Aan voet van het Reichswald worden de unieke natuurwaarden hersteld van het voormalig veengebied, waarbij het benutten van de kwel uit Reichswald een grote rol speelt. De voedselrijke … Lees meer

Integraal Gebieds Programma, Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn … Lees meer