030-6666199
info@landschappartners.nl

dec

31

‘Waterdrager’ Beerze Reusel

Gedeelde winnende inzending  1e ronde van de 7e EO-Weijersprijsvraag: Beerze Reusel.  Onze inzending formuleert oplossingen vanuit een hydro-ecologische visie op het gehele stroomgebied. Als een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap krijgt de ecologische hoofdstructuur gestalte. ‘Waterdrager’ heeft water als leidraad en operationaliseert het begrip ‘beekdal’. De inzending heeft een realistische en overdraagbare ontwerpvisie die

Read more

dec

10

Inpassing Maximakanaal

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart (Maximakanaal) is in de periode 2010-2015 gerealiseerd. Landschappartners heeft de landschappelijke en ecologische inpassing van het kanaal verzorgt. Voor het project zijn naast de situatietekening ook veel dwarsprofielen gemaakt, FUPs ontworpen en een beplantingsplan gemaakt. Bijzondere onderdelen zijn de inrichting van het sluiscomplex Empel, het sluiscomplex Berlicum en de inrichting

Read more

dec

10

Gemaal Schardam

Voor het Gemaal Schardam is de landschappelijke inpassing van architectuur gemaal en het afwateringskanaal verzorgd. De kernkwaliteiten natuur & landschap van het alternatief zijn in beeld gebracht en gepresenteerd.

dec

10

Bronherstel Geneneind, Gemert-Bakel

In de omgeving van Geneneind in de gemeente Gemert-Bakel komt van nature wijst voor. Door de agrarische activiteiten van de laatste decennia en daarbij horende watermanagement wordt de natuurlijk wijst grotendeels afgevoerd. Het wijst (ijzerhoudend kwelwater) heeft bijzondere ecologische- en natuurkwaliteiten die in de loop der tijd verdwenen zijn. Met het herstellen en benutten van

Read more

dec

10

Beekherstel Snelle Loop, Milheeze

Om een uitbreiding van de zandwinning mogelijk te maken, was het (hydrologisch) noodzakelijk om de bestaande Snelle Loop om te leiden. Bij deze omleiding is de beek natuurlijker aangelegd en zijn de ecologische kansen benut. Er is ruimte gecreëerd waardoor de waterloop meer kan meanderen en ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid van het water.

Read more

dec

10

Natuurcompensatie en beekherstel Kaweise Loop

  Circa 8 hectare agrarische grond is omgevormd tot een natuurcompensatiegebied. De verschillende natuurpercelen zijn met elkaar verbonden door de Kaweise Loop die eveneens een metamorfose heeft ondergaan. De waterloop krijgt ter plaatse van de natuurpercelen veel ruimte om te meanderen. Op het benedenloopse perceel is een vloeiweide gesitueerd, waar bij veel neerslag water tijdelijk

Read more

dec

10

Ecologische verbindingszone Esperloop

Langs de Esperloop is een strook met grond verworven met het doel deze in te richten als een ecologische verbindingszone die tevens gebruikt kan worden ‘voor een blokje om’. De Esperloop en oevers zijn zodanig ingericht dat deze geschikt zijn voor o.a. drijvende waterweegbree en als leefgebied voor de gebiedsspecifieke gewone bronlibel. Voor de kamsalamander

Read more

dec

10

Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze

Natuurcompensatieplan in het kader van het Integraal Gebieds Programma Bakel-Milheeze (IGP). In het totaal wordt 30 ha nieuwe natuur ingericht ter compensatie van aantasting van bestaande natuurwaarden. De gemeente Gemert-Bakel heeft in samenwerking met belanghebbenden (o.a. agrariërs, waterschap, inwoners) een programma opgesteld waarin de inrichtingsdoelen voor het buitengebied zijn gedefinieerd. Onderdelen uit het IGP zijn

Read more

dec

9

Honswijkerwaarden

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor

Read more

okt

31

Bakelse Plassen

Rondom de zandwinning in de gemeente Gemert-Bakel zijn verschillende natuurterreinen gerealiseerd ten behoeve van natuurcompensatie. Voor deze terreinen zijn beheerplannen opgesteld (door Staro), waarin streefdoelen zijn geformuleerd. Om deze streefdoelen om te zetten in concreet beheer is een natuuraannemer geselecteerd. De selectiecriteria, aanbestedingsleidraad en begeleiding van de aanbesteding is door ons verzorgd. Tijdens de uitvoering

Read more